VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽBY RESERVIO PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

Tyto všeobecné podmínky služby RESERVIO (dále jen „Podmínky") upravují práva a povinnosti Koncových zákazníků vznikající v souvislosti s využíváním služby RESERVIO.

Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Tyto obchodní podmínky jsou určeny výhradně Koncovým zákazníkům a nejsou určeny pro Partnery.

Reservio CZ si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení.

Jste-li registrovaným Koncovým zákazníkem, tj. zřídili jste si Zákaznický účet, nejnovější verze těchto Podmínek je k dispozici ve vašem Zákaznickém účtu. Reservio CZ se zavazuje oznámit Koncovým zákazníkům změnu těchto Podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Koncový zákazník má právo změnu podmínek odmítnout, a to zasláním nesouhlasu na adresu support@reservio.com. Neodmítne-li Koncový zákazník změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah mezi Reservio CZ a Koncovým zákazníkem novou verzí podmínek ode dne účinnosti nové verze podmínek. Zašle-li Koncový zákazník nesouhlas, smluvní vztah mezi Reservio CZ a Koncovým zákazníkem bude ukončen ke dni předcházejícímu účinnosti nové verze podmínek, tzn. Koncovému zákazníkovi bude zrušen Zákaznický účet.

Nejste-li registrovaným Koncovým zákazníkem, objednáním Služby Partnera prostřednictvím Aplikace nebo Portálu udělujete jako Koncový zákazník souhlas s Podmínkami platnými ke dni objednání Služby Partnera a zavazuje se jimi řídit. Koncový zákazník má možnost se s těmito Podmínkami předem seznámit a jejich odsouhlasení je předpokladem objednání Služby Partnera prostřednictvím Aplikace nebo Portálu.

Přístup a používání Portálu a Aplikace je pro Koncové zákazníky bezplatné. Koncový zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využití služby RESERVIO (při registraci Zákaznického účtu a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera). Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Koncový zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1. DEFINICE

Pro účely těchto Podmínek:

Aplikace" znamená mobilní aplikaci, prostřednictvím které Koncoví zákazníci objednávají Službu Partnera.

Koncová cena" znamená cenu za Službu Partnera, kterou Partner nabízí Koncovému zákazníkovi prostřednictvím Služby RESERVIO, včetně DPH, je-li Partner registrován k DPH.

Koncový zákazník" znamená osobu objednávající služby Partnera prostřednictvím Služby RESERVIO. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Koncovým zákazníkem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Koncovým zákazníkem, který si objednává službu Partnera za účelem svého podnikání.

Portál" znamená webový portál dostupný na webové stránce www.reservio.cz, prostřednictvím kterého Koncoví zákazníci objednávají Službu Partnera.

Reservio CZ" znamená Reservio CZ, s.r.o., IČO 08394601, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113445. Kontaktní údaje jsou dostupné zde.

Služba RESERVIO" znamená službu dostupnou v Aplikaci a na Portálu, kterou poskytuje Reservio CZ, prostřednictvím které dochází k nákupům Voucherů na Služby Partnera Koncovými zákazníky tak, jak je popsáno v těchto Podmínkách. Služba RESERVIO je poskytována vždy v nejnovější verzi. Na nezbytné aktualizace bude Koncový zákazník upozorněn. Aktualizace Služby RESERVIO probíhá automaticky bez nutnosti aktivity na straně Koncového zákazníka. Pro funkčnost služby je nutné připojení k internetu.

Služba Partnera" znamená konkrétní službu, kterou nabízí Partner Koncovým Zákazníkům prostřednictvím Aplikace a Portálu.

Smlouva o poskytnutí Služby Partnera" znamená smlouvu uzavřenou mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem prostřednictvím Služby RESERVIO, předmětem které je závazek Partnera poskytnout Koncovému zákazníkovi Službu Partnera uvedenou v Objednávce a závazek Koncového zákazníka uhradit Partnerovi na Službu Partnera Koncovou cenu.

Partner" znamená fyzickou podnikající osobu nebo právnickou osobu, která prostřednictvím Služby RESERVIO nabízí Koncovým zákazníkům Služby Partnera, a to na základě dohody o partnerských službách, kterou uzavřela s Reservio CZ. „Voucher" znamená jednoúčelový poukaz, který prokazuje úhradu Koncové ceny za Službu Partnera. Voucher obsahuje informaci o unikátním kódu Voucheru, platnosti Voucheru a službě Partnera. Voucher vygeneruje Reservio CZ na účet a jménem Partnera a zašle Koncovému zákazníkovi.

Zákaznický účet" znamená účet, který bude Koncovému zákazníkovi vytvořen na základě registrace popsané v čl. 3 těchto Podmínek.

2. SLUŽBA RESERVIO

Poskytnutí Služby RESERVIO je pro Koncového zákazníka bezplatné a probíhá následujícím způsobem:

a) Koncový zákazník si v nabídce RESERVIO vybere Partnera, jehož službu má v úmyslu využít;

b) po výběru konkrétní Služby Partnera a termínu Koncový zákazník klikne na políčko „Rezervovat a zaplatit" v případě, že je Koncový zákazník povinen platbu provést ihned po provedení objednávky, NEBO políčko „Rezervovat termín" v případě, že platba za Službu Partnera proběhne přímo u Partnera po vykonání Služby Partnera;

c) Reservio CZ zašle Koncovému zákazníkovi jménem Partnera potvrzení o přijetí objednávky.

d) Jedná-li se Službu Partnera, kterou je nutné zaplatit ihned po provedení objednávky, následně dojde k přesměrování na platební bránu, prostřednictvím které dojde k úhradě Koncové ceny za Službu Partnera. Tímto okamžikem dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem;

e) Jedná-li se Službu Partnera, kterou je nutné zaplatit ihned po provedení objednávky, Reservio CZ následně po úhradě Koncové ceny vystaví a zašle Koncovému zákazníkovi na účet a jménem Partnera Voucher a jménem Partnera také daňový doklad na úhradu Služby Partnera;

f) Služba Partnera bude Koncovému zákazníkovi poskytnuta po předložení Voucheru.

3. REGISTRACE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA, POUŽITÍ PORTÁLU A APLIKACE

3.1. Registrační formulář. Objednávat Služby Partnera prostřednictvím Aplikace nebo Portálu mohou jak registrovaní Koncoví zákazníci, tak i Koncoví zákazníci bez registrace. Koncový zákazník má možnost se registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného v Aplikaci a na Portále. Registrace může Koncovému zákazníkovi usnadnit objednávku Služby Partnera prostřednictvím Aplikace a Portálu.

3.2. Údaje o Koncovém zákazníkovi. Koncový zákazník je povinen poskytovat společnosti Reservio CZ pravdivé a úplné údaje o své osobě. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Koncový zákazník veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.

3.3. Zrušení registrace. Pokud bude chtít Koncový zákazník svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv kontaktováním zákaznické podpory na e-mailovou adresu support@reservio.com.

3.4. Omezení nebo ukončení přístupu do Zákaznického účtu. Reservio CZ si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Koncového zákazníka do Zákaznického účtu.

3.5. Přístupové údaje. Koncoví zákazníci jsou povinni chránit si své přístupové údaje. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Reservio CZ tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Reservio CZ však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Koncového zákazníka.

3.6. Změny údajů Koncového zákazníka. Koncový zákazník je povinen informovat Reservio CZ o změně jakýchkoliv údajů o své osobě. Reservio CZ je oprávněn obrátit se na Koncového zákazníka za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů a žádat o poskytnutí dodatečných informací. V případě, že bude mít Reservio CZ podezření na zneužití údajů Koncového zákazníka, má právo dle svého uvážení odmítnout žádost o provedení změny.

3.7. Obsah Portálu a Aplikace. Reservio CZ umožňuje Partnerovi uložení Obsahu Partnera na Portál a do Aplikace. Reservio CZ není odpovědný za činnost Partnera. Reservio CZ nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery v Aplikaci a na Portále. Reservio CZ neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portále a v Aplikaci ani za případné nekalé soutěžní jednání Partnera prostřednictvím služby RESERVIO nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Reservio CZ neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portále a v Aplikaci.

3.8. Přerušení Služby RESERVIO. Reservio CZ si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Aplikace a Portálu, případně přerušit provoz Aplikace a Portálu na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby nebo neplánované pohotovostní údržby, kterou provádí Reservio CZ nebo třetí strana.

Služba RESERVIO se poskytuje „tak, jak je" a na základě „dostupnosti". Reservio CZ neručí za to, že Služba RESERVIO bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně, bezchybně a bez virů, ani neručí za výsledky, které bude možné dosáhnout na základě využívání Služby RESERVIO.

3.9. Odkazy v Aplikaci a Portále. Kliknutím na některé odkazy v Aplikaci a na Portále může dojít k opuštění Aplikace a Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Reservio CZ nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z Aplikace nebo Portálu ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na Portál nebo do Aplikace neznamená souhlas Reservio CZ s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY PARTNERA

4.1. Objednávka. Koncový zákazník si může objednat Službu Partnera prostřednictvím Aplikace nebo Portálu. Součástí Objednávky je i výběr termínu. Jedná-li se o placenou službu, objednávkový formulář obsahuje informace o celkové ceně, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Objednávku Koncový zákazník odešle prostřednictvím tlačítka „Rezervovat a zaplatit". 

Služba RESERVIO nabízí i Služby Partnerů, které je možné pouze rezervovat s tím, že platba za Službu Partnera proběhne přímo u Partnera. Uvedený typ Služby Partnera si lze rezervovat kliknutím na políčko „Rezervovat termín". Spotřebitel i Partner je však oprávněn rezervaci na tento typ Služby Partnera zrušit. Zrušení rezervace je pro Spotřebitele bezplatné.

Před zasláním objednávky je Koncovým zákazníkům umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Koncového zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4.2. Cena a platební podmínky. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách. Ceny zboží jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Žádné náklady na dodání ani zálohy nebo obdobné platby nebudou Koncovému zákazníkovu účtovány. Koncový zákazník uhradí cenu prostřednictvím platební brány, kterou nabízí Reservio CZ ve službě RESERVIO, na kterou bude přesměrován. Reservio CZ využívá platební brány třetích stran.

4.3. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera a Voucher. Po provedení objednávky Koncovým zákazníkem zašle Reservio CZ Koncovému zákazníkovi jménem Partnera na e-mailovou adresa Koncového zákazníka potvrzení o přijetí objednávky, čímž dojde o uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem. Reservio CZ následně po úhradě Koncové ceny vystaví a zašle Koncovému zákazníkovi na účet a jménem Partnera Voucher a jménem Partnera také daňový doklad na úhradu Služby Partnera.

Reservio CZ není účastníkem smluvních vztahů mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem. Reservio CZ nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy o poskytnutí služby Partnera ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Koncovému zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí služby Partnera.

4.4. Kontrola Voucheru. Koncový zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po převzetí Voucheru jeho správnost a úplnost (především název Služby Partnera a rezervovaný termín). Případné reklamace týkající se obsahu Voucheru je Koncový zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich převzetí na e-mailovou adresu support@reservio.com.

4.5. Zrušení Objednávky. Koncový zákazník je oprávněn bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku úhrady Koncové ceny postupem dle odst. 4.2. tohoto článku. Zrušení objednávky může Zákazník provést oznámení na e-mailovou adresu support@reservio.com nebo v Aplikaci. Zrušení Objednávky po úhradě Koncové ceny, tj. po uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera, je možné jen za podmínek stanovených příslušným Partnerem nebo po dohodě Partnera a Koncového zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4.6. Odstoupení Koncového zákazníka od smlouvy. Koncový zákazník, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě, jak je definováno v čl. 6 těchto Podmínek. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty může Koncový zákazník od smlouvy odstoupit (zrušit) pouze v případě, že Partner takovéto odstoupení od smlouvy (zrušení) umožňuje, o čemž je Koncový zákazník informován u konkrétní Služby Partnera na Portále nebo v Aplikaci.

4.7. Fotografie Služeb Partnera v Aplikaci a na Portále. Koncový zákazník bere na vědomí, že obrazové informace k nabízeným Službám Partnera mohou být pouze ilustrativního charakteru.

5. POSKYTNUTÍ SLUŽBY PARTNERA

5.1. Využití Voucheru. Služba Partnera bude Koncovému zákazníkovi poskytnuta po předložení Voucheru, a to v tištěné nebo elektronické formě.

5.2. Změna termínu. Změna termínu Služby Partnera po uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera je možná v případě, že Partner takovou změnu umožňuje a Koncový zákazník provede změnu termínu v souladu s informacemi o možnostech změny termínu stanovených Partnerem u konkrétní Služby Partnera zveřejněnými na Portále nebo v Aplikaci.

6. PRÁVO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA -- SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Právo Koncového zákazníka -- spotřebitele na odstoupení od Smlouvy. V případě, že je Smlouva o poskytnutí Služby Partnera uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má Koncový zákazník, je-li spotřebitelem, právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu.

Koncový zákazník bere na vědomí, že dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost, g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání, j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním. 

6.2. Oznámení o odstoupení. Zákazník, který je spotřebitelem, může od Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Partnerovi prostřednictvím společnosti Reservio CZ za využití formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde, kontaktováním zákaznické podpory na e-mailovou adresu support@reservio.com nebo v Aplikaci. Při odstoupení je Koncový zákazník povinen uvést číslo Voucheru, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení Koncové ceny.

6.3. Vrácení kupní ceny Koncovému zákazníkovi. Partner je povinen prostřednictvím společnosti Reservio CZ vrátit Koncovému zákazníkovi, který je spotřebitel, zaplacenou Koncovou cenu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Koncového zákazníka odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera. Koncová cena bude Koncovému zákazníkovi vrácena bezhotovostně na bankovní účet, který Koncový zákazník uvedl při odstoupení od Smlouvy.

6.4. Souhlas se splněním Služby Partnera před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera. Koncový zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, aby Partner splnil předmět Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět Smlouvy o poskytnutí Služby Partnera Partner splní před uplynutím lhůty pro odstoupení, Koncový zákazník v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

6.5. Postup pro Koncového zákazníka, který není spotřebitelem. V případě Koncového zákazníka, který není spotřebitelem, se řídí odstoupení od smlouvy ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.

6.6. Práva z vadného plnění (reklamace). Koncový zákazník bere na vědomí, že právo z vadného plnění (reklamaci) v souvislosti se Službou Partnera je nutné uplatnit přímo u Partnera (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment nabízených Služeb Partnera, případně i v sídle nebo místě podnikání Partnera a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Partnera na jeho profilu na Portále a Aplikaci), nikoliv u společnosti Reservio CZ.

6.7. Práva a povinnosti mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Partner odpovídá za to, že Služba Partnera nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se Smlouvou o poskytnutí Služby Partnera, tj. odpovídá jejímu popisu, který Partner uvedl na Portále nebo v Aplikaci, je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu, je poskytnuta s náležitou odborností a péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů. Vadu je Koncový zákazník povinen oznámit Partnerovi bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

7. AUTORSKOPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Reservio CZ zůstává jediným a výlučným vlastníkem veškerých práv ke Službě RESERVIO a jejím složkám. Koncový zákazník není oprávněn kopírovat, měnit, vytvářet odvození díla, zpětně analyzovat ani sestavovat ani se pokoušet zjistit jakýkoli zdrojový kód jiným způsobem, prodat, postoupit, poskytnout sublicenci ani jiným způsobem převést jakákoli práva k jakémukoli softwaru. Reservio CZ neuděluje žádné licence a neposkytuje žádná práva k užívání ochranných známek Reservio CZ.

7.2. Pro ochranu zájmů Partnerů a Reservio CZ je zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací z Aplikace a Portálu; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné účely, než je využívání služby RESERVIO.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Legislativní rámec. Při zpracování osobních údajů Reservio CZ postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") a národními právními předpisy upravujícími zpracovávání osobních údajů, zejména pak zákonem č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů.

8.2. Veškeré informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Věk Koncového zákazníka. Službu RESERVIO smí využívat pouze osoby starší 16 let.

9.2. Přístup ke Smlouvě o poskytování Služby Partnera. Uzavřenou Smlouvu a poskytnutí Služby Partnera bude Reservio CZ archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Koncové zákazníky.

9.3. Neplatnost ustanovení Podmínek. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

9.4. Volba práva a příslušný soud v případě soudního sporu. Reservio CZ a Koncoví zákazníci výslovně sjednávají, že pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu v České republice. Právní vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Koncovým zákazníkem a Reservio CZ mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

9.5. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností Koncových zákazníků zajišťuje Reservio CZ prostřednictvím e-mailové adresy support@reservio.com.

9.6. Kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

9.7. Kodexy chování. Reservio CZ není ve vztahu ke Koncovému zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Koncový zákazník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -- oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Poslední úpravy 21. 6. 2023.